Program razvoja podeželja 2014 -2020

Naziv aktivnosti:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

 

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

 

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

 

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

 

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

 

Naziv aktivnosti:

Pilotni projekt Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

Partnerji:

 • Kmetijsko  gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
 • Pribinovina, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o
 • Mag. Tatjana Čop
 • KMG Jerič Damjan
 • KMG Uranjek Boris
 • KMG Cigoj Miha
 • KMG Fister Marjan

 

Trajanje projekta: 2019-2022

 

Povzetek:

V okviru projekta obravnavamo področje neposrednega trženja pridelkov in izdelkov s kmetij ter področje kratkih verig, v povezavi s predelavo, komuniciranjem s kupci in širšo javnostjo, promocijo ter zmanjševanjem negativnega vpliva na okolje zaradi odpadne embalaže.

Projekt je namenjen izboljšanju učinkovitosti neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Projekt bo analiziral načine in učinkovitosti neposrednega trženja na partnerskih kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami neposrednega trženja. Obravnavane bodo tudi možnosti izboljšav na področju razvoja novih izdelkov, prilagajanje cenovne politike izbranim prodajnim potem, komuniciranje s kupci in širšo javnostjo ter zunanjih elementov neposrednega trženja. Preverili bomo tudi potencialne prednosti, ki jih imajo ekološke kmetije z neposrednim trženjem v primerjavi s konvencionalnimi, ki tudi neposredno tržijo. Dodatno bo pilotni projekt obravnaval tematiko zmanjševanja količine odpadne embalaže.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Aktivnosti bodo zajemale in analizirale načine priprave izdelkov za trg, določanja cen, načine prodajnih poti in promocije na vzorčnih kmetijah. Prvo leto bomo analizirali obstoječe stanje in na osnovi izdelane analize pripravili drugi del poskusa, v okviru katerega bomo pripravili izboljšave na kmetijah in le-te testirali v drugem letu. Izboljšave bomo naredili na naslednjih področjih:

 • Priprava novega izdelka za trg,
 • Določitev novega sistema cenovne politike,
 • Vzpostavitev nove oz. novih prodajnih poti,
 • Vzpostavitev novega načina promocije izdelkov v neposredni prodaji s kmetije,
 • Izboljšava zunanje podobe elementov neposrednega trženja (embalaža, logotipi,..)

 

 

CILJI

 • Izboljšati učinkovitost neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov višje kakovosti in s tem večjo konkurenčnost.
 • Povečanje števila kmetij, ki neposredno tržijo svoje izdelke s poudarkom na primerjavi in oceni učinkovitosti različnih načinov neposrednega trženja.
 • Ohranjanje kmetij predvsem v območjih z omejenimi dejavniki kmetovanja, saj je v primeru neposredne prodaje prihodek kmetij večji.
 • Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov zaradi krajših dobavnih poti in zmanjševanje obremenitve okolja z odpadno embalažo.

 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izboljšanje učinkovitosti neposrednega trženja kmetij v projektu in s tem njihove konkurenčnosti.
 • Odpravljanje napak pri načinu prodaje, pripravi izdelkov za trg, postavljanju cenovne politike, promocijskih aktivnostih in komuniciranje s strankami in širšo javnostjo.
 • Izboljšanje zunanje podobe elementov neposrednega trženja na partnerski kmetiji v projektu.
 • Izdelan priročnik (vodnik) za pomoč kmetom pri neposrednem trženju pridelkov in izdelkov s kmetij.
 • Izvedba izobraževanj za kmete, svetovalce in ostale, ki se ukvarjajo z neposrednim trženjem pridelkov in izdelkov s kmetij oziroma so kakorkoli povezani s temi kmetijami in njihovo ponudbo.
 • Organizacija promocijskih dogodkov – predstavitev kmetij, vključenih v projekt
 • Prikaz razvoja novega izdelka in priprave izdelkov za trg.

 

Povezavi: